خدمات درمانی

صدور جواز ( گواهی) فوت در منزل

صدور جواز فوت یک فرایند قانونی و مهم در مورد اعلام مرگ یک فرد است. این جواز توسط مقامات مرگ و زندگی مربوطه در ایران صادر می‌شود و به عنوان مدرک رسمی برای تأیید و ثبت مرگ فرد استفاده می‌شود. صدور جواز فوت توسط پزشکان متخصص ما صورت می گیرد که با بررسی مشخصات فرد، اطلاعات مربوط به علت مرگ و سایر جزئیات مرتبط را در جواز فوت ثبت می ‌کند. این جواز در اغلب موارد برای انجام مراسم خاکسپاری، ثبت مرگ در سوابق رسمی و مسائل ارثی مورد نیاز است.

صدور جواز فوت عموماً نیازمند جمع آوری مدارک و اطلاعات مرتبط با مرگ است. این مدارک شامل نام و کد ملی فرد متوفی، تاریخ و محل مرگ، علت مرگ و هرگونه مشکلات زیستی مربوط به مرگ می باشد. پس از ارائه این مدارک و اطلاعات به مقامات و تأیید صحت آن ها توسط پزشک ما، جواز فوت صادر می ‌شود.

صدور-گواهی-فوت