خدمات درمانی ایمان هوم کر

نوار مغز در منزل

نوار مغز یکی از تست های متداول در علم نوروفیزیولوژی است که برای بررسی فعالیت الکتریکی مغز استفاده می شود. این آزمون به وسیله قرار دادن الکترود ها بر روی فرد برای ثبت سیگنال های الکتریکی مغ ز انجام میشود. نوار مغ ز میتواند اطلاعاتی درباره فعالیتهای الکتریکی مغز ارائه دهد و به تشخیص اختالالت مغزی مانند صرع، نارسایی عروق مغزی، تشنجها و اختالالت خواب کمک کند. همچنین این تست به طور کامل غیر دردناک می باشد.

نوار مغز در منزل
نوار مغز
خدمات-نوار-قلب
نوار-قلب-در-منزل
خدمات درمانی ایمان هوم کر

نوار قلب در منزل

نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام (ECG (یک آزمایشپزشکی است که برای اندازه گیری و ثبت فعالیت الکتریکی قلب استفاده می شود. در این آزمون، الکترود ها بر روی صدر قرار داده می شوند و سیگنال های الکتریکی قلب ثبت می شوند. نوار قلب میتواند الگو های قلبی عادی و ناهمواری ها و اختالالت قلبی مانند آریتمی ها، انسداد عروق قلبی و بیماری های قلبی دیگر را نشان دهد. این تست ساده و سریع است و در کلینیک ما به صورت حرفه ای انجام می شود.
در نهایت اطالعاتی که از نوار مغز و نوار قلب به دست میآید، توسط پزشکان اعصاب و متخصصان قلب و عروقبررسی میشود تا تشخیص دقیقتری درباره وضعیت مغز و قلب بیمار مشخص شود و درمان مناسب آن تجویز شود.