آزمایشگاه دقیق را به خانه بیاورید.

خدمات آزمایشگاه در منزل

اعزام آمبوالنس یکی از خدمات اورژانس پزشکی است که در مواقع نیاز به مراقبت های پزشکی فوری، فرد بیمار یا مصدوم را به سرعت و به صورت ایمن به مراکز درمانی مناسب منتقل میکنند.
آمبوالنس ها مجهز به تجهیزات پزشکی ضروری برای ارائه مراقبت های اولیه و پیشاز بیمارستانی هستند و تیم پزشکی و پرستاری ماهری در آن ها حضور دارند.

خدمات-آزمایشگاهی
آزمایشگاه-در-منزل