خدمات درمانی

رادیولوژی در منزل

رادیولوژی یک رشته پزشکی است که برای تشخیص و درمان اختالالت و بیماری ها با استفاده از تصاویر پزشکیاستفاده می شود. رادیولوژیست ها با استفاده از تکنیک هایتصویر برداریمانند اشعه ایکس، تصویربرداری با رادیوایزوتوپ ها، امواج فراصوتی، میدان های مغناطیسی و تصویربرداریبا نور، تصاویریاز داخل بدن بیمارانرا تهیه و تفسیر میکنند.

خدمات-رادیولوژی
رادیولوژی در منزل