پرستاری سالمندان در منزل

پرستاری سالمندان

پرستاری سالمندان یک زمینه مهم و حساس در حوزه مراقبت های بهداشتی است. با توجه به رشد جمعیت سالمند و افزایش امید به زندگی در سنین باالتر، نیاز به مراقبت و پرستاری سالمندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. پرستاران سالمندان ما با توجه به تجربه و دانش خود، وظایف متنوعی را به عهده دارند، از جمله این وظایف می توان به ارائه مراقبت های پایه و اساسی مانند بهداشت شخصی، تغذیه مناسب، مدیریت دارو ها و نظارت ب ر عالئم و نشانه های بیماری های
مزمن اشاره کرد. عالوه بر آن، آن ها نقش مهمی در فعالیت های روزانه سالمندان مانند فعالیت های بدنی، رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی نیز دارند. هدف اصلی ما، بهبود کیفیت زندگی سالمندان، حفظ استقالل و ارزشمندی آن ها و پشتیبانی از آن ها در بیشت ر فعالیت های روزمره و اجتماعی است.

پرستاری-سالمند-در-منزل